Peru mời Hoa Kỳ đầu tư vào cảng mới để tạo thế cân bằng với ảnh hưởng của ĐCSTQ