PHÂN TÍCH: Bắc Kinh tiến hành đào tạo ‘cán bộ thôn’ trên toàn quốc khi xung đột nông thôn gia tăng