Quốc hội Hoa Kỳ có thời hạn đến tháng 9/2024 để tài trợ cho chính phủ — Những điều cần biết

Quốc hội xem ra không theo sát được kế hoạch thông qua 12 dự luật chi tiêu thường niên trước thời hạn vào ngày 30/09.