PHÂN TÍCH: Cách tiến hành sự kiện gặp gỡ cử tri dành cho ông Trump cho thấy CNN không có ý định chuyển sang trung lập