Phân tích: Căng thẳng leo thang ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương dưới ảnh hưởng của Trung Quốc