PHÂN TÍCH: Câu chuyện về hai số phận pháp lý: Thỏa thuận nhận tội của ông Hunter Biden và bản cáo trạng đối với TT Trump