PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU: Các chính sách công bằng khí hậu mới sẽ gây ra ‘tình trạng thiếu năng lượng’ cho người Mỹ

Các chuyên gia cho biết các chính sách của chính phủ sẽ dẫn đến nhiều lao động trẻ em hơn ở Congo và tăng chuyển dịch của cải từ người nghèo sang người giàu ở Hoa Kỳ