PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU: Tại sao Trung Quốc cộng sản cần hơn 170 nhân viên ngoại giao ở Canada?

Cựu nhân viên ngoại giao Trung Quốc cho biết người đại diện nào không tham gia vào các nhiệm vụ ngoại giao hợp lý thì nên bị trục xuất