PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU: Tối cao Pháp viện đã ra các phán quyết hệ trọng theo khuynh hướng bảo tồn truyền thống trong nhiệm kỳ này