Phân tích: Cơ quan ngôn luận của Trung Quốc gặp khó khăn khi thị phần toàn cầu thu hẹp