PHÂN TÍCH: Đảng Dân Chủ, Đảng Cộng Hòa đẩy mạnh kế hoạch trả nợ cho các khoản vay sinh viên