PHÂN TÍCH: Lịch sử cho thấy các tiểu bang thiên tả có thể gây trở ngại thi hành phán quyết về hành động khẳng định