PHÂN TÍCH: Quyền lực của ngôn từ — Cách TT Biden cố gắng xác định lại sự tự do trong chính trị Mỹ