Phân tích: Thể chế cha truyền con nối của gia tộc họ Kim ở Bắc Hàn

Các nhà quan sát chính trị cho biết: Khác với một chế độ xã hội chủ nghĩa, Bắc Hàn là một chế độ độc tài quân chủ gắn liền với hệ thống siêu nô lệ