PHÂN TÍCH: Thỏa thuận về mức trần nợ sẽ nối lại việc thanh toán nợ sinh viên: Đây là những điều người vay nên biết