Phân tích: Trọng tâm thương mại của Đức có thể chuyển hướng sang Hoa Kỳ