PHÂN TÍCH: Trung Quốc, Trung Đông mất mức tăng giá dầu kể từ đầu năm đến nay

Sự biến động trên thị trường toàn cầu có thể tiếp tục kéo dài đến năm 2024.