Pháp, Hoa Kỳ đồng thuận về mối đe dọa từ Trung Quốc nhưng sự xảo quyệt nằm trong những chi tiết