Phát hiện hành tinh khổng lồ lớn gấp 10 lần Sao Mộc