Phát hiện hố xanh lớn thứ hai thế giới ở biển Caribe, các khoa học gia kêu gọi bảo hộ