Phát ngôn viên: Quy định chích ngừa bắt buộc của TT Biden không bao gồm USPS