Phát triển một vở balê mới, tôn vinh một tài năng trẻ