Phi trường Miami đưa ra chương trình phát hiện COVID-19 bằng chó nghiệp vụ