Phim của ông D’Souza đưa ra bằng chứng về gian lận bầu cử năm 2020 cho khán giả đại chúng