Phòng Thương mại Hoa Kỳ chỉ trích Tòa Bạch Ốc về kế hoạch giải quyết giá thịt tăng cao là ‘sai lầm’