Phòng Thương mại Hoa Kỳ thúc đẩy chính sách ưu tiên tăng trưởng kinh tế

Phòng Thương mại đang thúc giục các nhà lập pháp đặt mục tiêu tăng trưởng hàng năm ở mức 3%.