Phóng viên điều tra Mỹ: Chiến đấu cơ của Nga đã giao chiến với UFO ít nhất 45 lần