Số hóa tài liệu mật về UFO: Ngũ Giác Đài ra mắt Trung tâm trực tuyến dành cho các báo cáo được giải mật

Một ‘cửa hàng bách hóa’ về các hình ảnh, video, và báo cáo về UFO đã được chấp thuận phát hành cho công chúng