Phụ nữ thời nay học được những gì qua sách ‘Nữ giới’ của Ban Chiêu?