[PV ĐỘC QUYỀN] Ông Trump nói Hoa Kỳ đang trở nên giống một quốc gia cộng sản