Quá trình quốc tế hóa đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đang diễn ra chậm chạp