Quận Cam: Nhân viên vệ sinh đạt được thỏa thuận tạm thời để chấm dứt đình công