Quan chức giáo dục phụ trách về ‘công bằng’ của California sống ở Texas từ chức