Quan chức hàng đầu Quân ủy tháp tùng ông Tập trong chuyến thăm Tân Cương