Quần đảo Solomon cho biết Trung Quốc đang xem xét đề nghị xây dựng trung tâm đào tạo cảnh sát