Quan điểm: Chính sách về khí hậu là cơ hội kiếm tiền của giới tinh hoa