Quan điểm về được mất ở cảnh giới khác nhau: Câu chuyện nhỏ giữa Khổng Tử và thế hệ con cháu