Quận LA gửi thông báo về lệnh bắt buộc chích vaccine COVID-19 cho người lao động