Quận Los Angeles cấm chuyến đi chính thức đến Texas, Florida vì các chính sách LGBTQ