Quận Los Angles sa thải nhân viên không chích ngừa của sở cảnh sát trưởng và hàng ngàn người khác