Quốc hội Mỹ thượng cờ để tỏ lòng kính trọng đối với nhà sáng lập Pháp Luân Công nhân ngày 13.5