Quyền Giám đốc NIH thừa nhận có xung đột lợi ích trong các khoản thanh toán tiền bản quyền bí mật cho ông Fauci và các nhà khoa học