Phong tỏa trong đại dịch cho thấy sự xói mòn các nguyên tắc lập quốc của Hoa Kỳ