Robot hình người mới cảnh báo về việc AI tạo ra ‘xã hội áp bức’