Sáng kiến GII của Hoa Kỳ và G-7: Ý tưởng tốt nhưng có thể quá nhỏ, quá muộn