Sáng kiến mới của TT ​​Biden nhằm ‘tăng cường lưới điện Mỹ quốc’

21 tiểu bang sẽ tham gia sáng kiến ​​hiện đại hóa lưới điện và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về nhiên liệu tái tạo.