Sau Evergrande, một nhà phát triển Trung Quốc khác là Fantasia đã lỡ hạn thanh toán trái phiếu