SEC sa thải Người giám sát kiểm toán do ông Trump chỉ định