Sir Noel Malcolm: Không nên cho Hy Lạp mượn bộ phù điêu Elgin Marbles cho đến khi quyền sở hữu của Viện bảo tàng Anh quốc được xác nhận

Sử gia Noel Malcolm nói rằng Lãnh chúa Elgin không ‘lấy trộm’ các bức phù điêu của đền Parthenon