Sở An sinh Xã hội Hoa Kỳ công bố mức tăng thanh toán lớn nhất trong 40 năm